Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring ten behoeve van de gebruikers van de GrensMatch applicatie, een zogenaamde Progressive Web Applicatie die is gemaakt in opdracht Den Doelder Recruitment B.V. (hierna: Den Doelder). Bij Den Doelder staat veiligheid en privacy hoog in het vaandel. Den Doelder handelt dan ook in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR).

Den Doelder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via of betrekking hebbende op de applicatie en/of website van GrensMatch (‘GrensMatch’) zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het kan zijn dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt aangepast. Den Doelder adviseert u dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Den Doelder doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat Den Doelder in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met  het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden conform gebruiksvoorwaarden;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Als Den Doelder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u via GrensMatch verstrekt. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Minouche den Doelder, Hof te Zandeplein 11, 4587 CK Kloosterzande 0114 683 115 info@grensmatch.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Den Doelder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van GrensMatch en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door het aanmaken van een GrensMatch-account verstrekt u diverse persoonsgegevens die van belang zijn in verband met het bevorderen van de arbeidsmobiliteit, zodat informatie kan worden gegeven over de mogelijkheden inzake het werken over de grens en over vacatures of werkzoekenden in de Nederlandse en Belgische grensregio’s .

Bent u werknemer/werkzoekende?

Met een GrensMatch-account kunt u eenvoudig inloggen op de digitale diensten van Den Doelder die betrekking hebben op GrensMatch. De gegevens die u via Grensmatch aan Den Doelder verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand van Den Doelder en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Uw gegevens worden gebruikt om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren, zoals voor de eventuele arbeidsbemiddeling zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. 
 2. Den Doelder gebruikt uw gegevens om specifiek op u gericht werkaanbod te kunnen tonen.
 3. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met bijvoorbeeld werkgevers in het grensgebied België – Nederland.

Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt:

Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, voorkeursberoep, cv en motivatie

Adresgegevens en CV zijn niet voor derden zichtbaar, alleen op aanvraag van de werkgever

Bent u werkgever?

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Den Doelder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, slechts indien u deze gegevens op uw CV vermeldt:

 • ras of etnische afkomst (als u ons een CV stuurt met een pasfoto);
 • politieke opvattingen (slechts als u dit vermeldt op uw CV);
 • godsdienst of levensovertuiging (slechts als u dit vermeldt op uw CV);
 • lidmaatschap van een vakbond (slechts als u dit vermeldt op uw CV);

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Den Doelder heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@grensmatch.com Is dit wel het geval dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Dan Doelder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van onze dienstverlening, waaronder de arbeidsbemiddeling in de grensregio conform de algemene gebruiksvoorwaarden
 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang; of
 • met uw toestemming (indien aangegeven).

Bewaartermijn

Den Doelder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • 3 maanden nadat door bemiddeling van Den Doelder tussen u en een werkgever een match is ontstaan
 • nadat uw account is verwijderd bewaren wij de gegevens niet

Beveiliging van uw gegevens

Den Doelder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • de computers van Den Doelder worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • de website is https- beveiligd;
 • wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;
 • Den Doelder kent een protocol registratie datalekken.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grensmatch.com

Delen van persoonsgegevens met derden

Den Doelder verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk vonnis). Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Websites van derden

De website www.grensmatch.com kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Den Doelder heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Onze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Den Doelder in verband met  Grensmatch zijn verkregen. Den Doelder accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Den Doelder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Den Doelder gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan de GrensMatch website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Den Doelder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in digitale vorm van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grensmatch.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Den Doelder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Versie: januari 2021

0