Algemene gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden GrensMatch

GrensMatch is een Progessive Web Applicatie (‘PWA’) gemaakt in opdracht van Den Doelder Recruitment B.V. Deze applicatie bevat voor werkgevers in Nederland of België de mogelijkheid om werkzoekenden te vinden en om vervolgens daarmee (via Den Doelder) in contact te komen. Daarnaast biedt GrensMatch voor mensen in Nederland of België die over de grens willen werken de mogelijkheid om een werkaanbod van een werkgever te krijgen.

Deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen u, als natuurlijk persoon of rechtspersoon, en Den Doelder Recruitment B.V. en beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatie GrensMatch en het GrensMatch-account (hierna samen: ‘GrensMatch’ of ‘App’). Door deze applicatie te gebruiken, stemt u ermee in aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het vakje ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ niet aan te vinken en GrensMatch niet te gebruiken.

GrensMatch wordt beheerd door Den Doelder Recruitment B.V. kantoorhoudende aan de Hof te Zandeplein 11 te Kloosterzande, (‘Den Doelder ’ of ‘Wij’). Voor vragen over GrensMatch of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met Minouche den Doelder 0114 683 115

1          Toepasselijkheid

1.1       Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van GrensMatch.

1.2      Door het gebruik van GrensMatch aanvaardt u als gebruiker van de dienst (‘Gebruiker’) deze Gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring

1.3       Deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring zijn tevens te raadplegen, te downloaden en te printen op onze website www.grensmatch.com

2          Licentie

2.1       GrensMatch is een webapplicatie (PWA)  die werkt via de browser via uw telefoon, PC of tablet.

2.2       Den Doelder verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-(sub)licentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van GrensMatch.

2.3       Het is de Gebruiker niet toegestaan:

 • GrensMatch of kopieën op enigerlei wijze te verkopen, toe te wijzen, in licentie te geven, openbaar te maken, te distribueren of anderszins over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden;
 • technische voorzieningen die bedoeld zijn om GrensMatch te beschermen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen;
 • afgeleide werken van GrensMatch te maken;
 • GrensMatch te gebruiken voor enig ander doel dan in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven;
 • GrensMatch te kopiëren of te reproduceren;
 • GrensMatch te wijzigen, vertalen, decompileren, omgekeerd te assembleren of aan reverse-engineering te onderwerpen of dit proberen te doen, tenzij en voor zover dit verbod niet is toegestaan volgens een toepasselijke wetgeving; of
 • eigendomsaanduidingen of merken op GrensMatch te verwijderen of te wijzigen.

2.4       Den Doelder heeft te allen tijde het recht om GrensMatch aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van GrensMatch te ontzeggen door de licentie voor het gebruik te beëindigen, het gebruik van GrensMatch te beperken of de toegang tot GrensMatch geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. GrensMatch zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.

3          Gebruik van GrensMatch

3 .1       GrensMatch is bedoeld voor gebruik door werkzoekenden/werknemers en werkgevers (Gebruikers) in de regio Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen (België) & Westelijk Noord-Brabant en Zeeland (Nederland) (het ‘Grensgebied’). Woont de gebruiker buiten dit gebied maar is de gebruiker bereid te werken in dit gebied, dan is gebruik toegestaan.

3.2       Een werkgever/Gebruiker kan door middel van GrensMatch werkzoekenden binnen het Grensgebied zoeken en daarbij kennisnemen van het CV van werkzoekenden. Een werknemer/Gebruiker kan binnen GrensMatch in contact komen met een adviseur voor informatie en advies over grensarbeid.

3.3       Den Doelder garandeert niet dat de CV’s en overige informatie die door Gebruikers via GrensMatch beschikbaar is gemaakt actueel, compleet of accuraat is.

3.4       Den Doelder zal op geen enkele manier als gevolg van het gebruik van Grensmatch door Gebruikers geen partij worden bij een eventuele (arbeids)overeenkomst tussen een werkzoekende en/of een werkgever. Wel kan Den Doelder haar diensten aanbieden aan een werkzoekende en/of een werkgever nadat een match is ontstaan tussen een werkzoekende en een werkgever.

3.6       Het gebruik van Grensmatch is voor eigen rekening en risico. U kunt de (Grensmatch)App downloaden ongeacht of u de Grensmatch-service gebruikt, maar u moet de App koppelen aan uw Grensmatch-account als u de volledige functionaliteit wilt activeren.

3.7       Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar moet hij/zij voor het gebruik van GrensMatch de toestemming van zijn/haar ouder of wettelijke vertegenwoordiger hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert een Gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

3.8       Om volledig gebruik te kunnen maken van Grensmatch dient de Gebruiker (zowel werknemers als werkgevers) zich te registreren voor een Grensmatch-account. Alle persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft, vallen onder het Privacybeleid van Den Doelder. Door Grensmatch en/of de Den Doelder dienstverlening te gebruiken, geeft u te kennen dat u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid begrijpt en aanvaardt. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de Gebruiker deze gegevens onmiddellijk via zijn/haar persoonlijke account aan te passen. U begrijpt en aanvaardt Den Doelder uw persoonlijke gegevens kan vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is, op grond van de uitvoering van de overeenkomst of indien zij in de oprechte overtuiging is dat een dergelijke vrijgave nodig is voor de voortgang van een juridisch proces, het afdwingen van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, of de bescherming van de rechten, eigendom of beveiliging van GrensMatch, gebruikers of het publiek.

3.9       Indien de Gebruiker via GrensMatch informatie of gegevens aanlevert ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer of belangen gerechtvaardigde van derden. De Gebruiker garandeert ook dat de Bijdrage via GrensMatch geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart Den Doelder voor alle mogelijke aanspraken van derden (en daaruit voortvloeiende kosten en schade) als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via GrensMatch. Illegale of aanstootgevende content wordt door ons verwijderd.

3.10     De Gebruiker geeft toestemming aan Den Doelder tot het doorsturen van het door de Gebruiker verstrekte CV aan de werkgever die interesse heeft in het profiel van de Gebruiker.

4          Dienstverlening

GrensMatch verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. De gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Arbeidsbemiddeling in de grensregio;
 • Verzenden van informatie met betrekking tot grensarbeid;
 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account te maken.

5          Registratie voor een Account

5.1       De Gebruiker kan via GrensMatch een account aanmaken en heeft de keuze tussen een account voor werkgevers of werknemers. Nadat een Gebruiker een account heeft aangemaakt zal een medewerker van Den Doelder controleren of de Gebruiker aan de vereisten voldoet.

5.2       Het account komt tot stand nadat Den Doelder een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd naar het door het Gebruiker opgegeven e-mailadres waarmee het Gebruiker zijn account kan activeren.

5.3       Den Doelder behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of de account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een sanctie. Den Doelder zal doorgaans op verzoek van een (aspirant of voormalig) Gebruiker de reden van weigering of opheffing opgeven, maar is daar niet toe verplicht.

5.4       De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De Gebruiker staat in voor het gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

5.5       De Gebruiker zal Den Doelder onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

5.6       Het is een Gebruiker niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Gebruiker verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Den Doelder de aanvraag van een (aspirant-) Gebruiker voor een account heeft geweigerd of een account van de Gebruiker na registratie heeft opgeheven op basis van een situatie zoals beschreven in artikel 3.8.

6          Intellectuele eigendomsrechten

6.1       Aanspraak, eigendom en alle rechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) in en op GrensMatch, waaronder op de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, inclusief de daarbij ontstane databanken, berusten uitsluitend en exclusief bij Den Doelder, dan wel haar licentiegever(s).

6.2       De Gebruiker zal de goede naam en reputatie van Den Doelder te allen tijde respecteren en er voor zorg dragen dat haar gebruik van GrensMatch op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten, naam en/of reputatie van Den Doelder, dan wel derden.

7          Aansprakelijkheid

7.1       GrensMatch is met de grootste zorg samengesteld. Den Doelder kan echter niet garanderen dat GrensMatch altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Den Doelder houdt zich het recht voor GrensMatch (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

7.2       De geboden informatie is vrijblijvend en bedoeld als een service voor de Gebruiker. Den Doelder is niet aansprakelijk voor (eventuele onjuistheden van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via GrensMatch plaatsen of verschaffen. Den Doelder behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op GrensMatch worden geplaatst.

7.3       Den Doelder is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van GrensMatch.

7.4       Wij wijzen de Gebruiker er uitdrukkelijk op dat bij grensoverschrijdend werken bijzonder fiscale en/of juridische aspecten kunnen spelen en raden de Gebruiker aan zich hier goed over te (laten) informeren. Den Doelder is niet aansprakelijk voor enige juridische aanspraken die een Gebruiker kan hebben. Daarnaast is Den Doelder niet aansprakelijk voor mogelijke fiscale aanspraken als het gevolg van het gebruik van GrensMatch.

7.5       De Gebruiker vrijwaart Den Doelder voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van GrensMatch, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Den Doelder, een andere gebruiker van Den Doelder dan wel een derde. De Gebruiker zal Den Doelder alle schade (inclusief redelijke kosten) vergoeden die Den Doelder als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

8          Beëindiging gebruik van GrensMatch

8.1       De Gebruiker kan het gebruik van GrensMatch op ieder gewenst moment beëindigen door GrensMatch van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de- installeren en het daarbij behorende persoonlijke account op te heffen.

8.2       Wij behouden ons het recht voor GrensMatch en deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot, het in rekening brengen van kosten voor GrensMatch of het wijzigen van de functionaliteit of het uiterlijk van GrensMatch. Mocht Den Doelder de Gebruiksvoorwaarden wijzigen, dan bent u gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden binnen twee maanden na kennisname van de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden of het wijzigen van de functionaliteit kosteloos te beëindigen en het gebruik van GrensMatch te staken. Den Doelder mag uw gebruik van GrensMatch, de Gebruiksvoorwaarden of de GrensMatch-service te allen tijde beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

8.3       Wij hebben het recht het account van een Gebruiker op te heffen indien de Gebruiker het account gedurende 3 maanden niet gebruikt heeft en nadat niet gereageerd is op onze notificatie hierover.

8.4       Den Doelder is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Gebruiker in verband met het opheffen van een account om welke reden dan ook.

9          Overige

9.1       Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2       Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

9.3       De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan uw dwingendrechtelijke rechten als
consument.

Versie: januari 2021

0